เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2552

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

-

บอกกล่าวเรืองการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552PDF

2.

ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2552

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69ิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

3.

วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี 2552

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2552PDF | ZIP

4.

ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2552

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67ิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

5.

ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2552

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

6.

ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2552

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

7.

วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด.51 รอบฯ ปี 2552

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
8.

ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2552

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023