เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2561

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2561

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
2ใบแนบรายได้ ที่ได้รับการยกเว้นฯ

รอบฯ ปี 2561

ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น รอบระยะเวลาบัญชี 2561 PDF | ZIP
3ใบแนบขาดทุนสุทธิฯ

รอบฯ ปี 2561

ใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี 2561 PDF | ZIP
4ใบแนบสิทธิประโยชน์ฯ

รอบฯ ปี 2561

ใบแนบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน รอบระยะเวลาบัญชี 2561 PDF | ZIP
5ใบแนบสถานภาพฯ

รอบฯ ปี 2561

ใบแนบสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชี 2561 PDF | ZIP
6ใบแนบกิจการ IHQ

รอบฯ ปี 2561

ใบแนบสำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) PDF | ZIP
7วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

รอบฯ ปี 2561

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
8วิธีกรอกใบแนบรายได้ ที่ได้รับการยกเว้นฯ

รอบฯ ปี 2561

วิธีกรอกใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น รอบระยะเวลาบัญชี 2561 PDF | ZIP
9ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2561

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
10วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2561

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
11ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2561

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
12ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2561

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
13ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2561

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024