เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2551

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

-

บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2551

PDF

2.

ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2551

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการPDF | ZIP

3.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2550

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลPDF | ZIP

4.

-

ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551PDF

5.

ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2551

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

6.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2551

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

7.

ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2551

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
8.

ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2551

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

9.

ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2551

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023