เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษี 2557

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
2.วิธีการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2557

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
3.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
4.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2557

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
5.ภ.ง.ด.52

รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
6.ภ.ง.ด.54

รอบฯ ปี 2557

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIPZIP
7.ภ.ง.ด.55

รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคมตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023