เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2559

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1-ตัวอย่างการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 PDF | ZIP
2ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2559

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
3วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

รอบฯ ปี 2559

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
4ใบแนบ ภ.ง.ด.50

รอบฯ ปี 2559

ใบแนบ ภ.ง.ด.50 สำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) PDF | ZIP
5ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2559

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
6วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2559

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
7ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2559

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
8ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2559

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
9ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2559

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
10-แบบยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023