เมนูปิด
โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร
 
Public relationsPreviewDataRulesApplication Form
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ไม่กำหนด
 
 
จำนวนผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด
ไม่จำกัดจำนวน
 
 
กติกาการสมัคร
  
-เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2557 ทาง www.rd.go.th
-เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครครบถ้วนแล้ว รอรับหมายเลขการสมัครทาง
Facebook หนังสั้นสำนึกยาว
-เนื้อเรื่องโดยย่อหากมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีสรรพากรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน โครงการประกวดฯสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้ กรณีหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผ่าน Facebook หนังสั้นสำนึกยาว
-การสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งผลงานหนังสั้นประกวดได้ 1 เรื่อง
-ผู้สมัครต้องส่งแผ่น DVD หนังสั้นจำนวน 2 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา ตัดสินผลงานของคณะกรรมการ โดยให้ส่งที่ โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น.
 
 
กติกาการผลิตหนังสั้น
  
-ผลิตหนังสั้นด้วยแนวคิด "จิตสำนึกดีกับภาษีสรรพากร"
- ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที
-ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต
- กรณีนำเสนอหนังสั้นด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย ต้องจัดทำคำแปล (subtitle) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกำกับด้วย
-หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสื่อรูปภาพตามที่กำหนด (Download) ในช่วง Title Credit หรือ End Credit
- หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น
-กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงาน ไม่คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข หรือปลอมแปลง เพื่อการประกวด ครั้งนี้
 
 
กติกาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานหนังสั้น
  
-ผู้ประกวดต้องประชาสัมพันธ์หนังสั้นผ่าน youtube.com
- ผลงานหนังสั้นที่ประกวดต้องสามารถชมได้หลายช่องทาง เช่น Computer PC, Smart Phone, Tablet PC
-ระยะเวลาประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสั้นผ่าน youtube.com ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2557
 
 
กติกาการตัดสินผลงานหนังสั้น
 คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาการให้คะแนนผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
-ความคิดสร้างสรรค์ น้ำหนักร้อยละ 40
- เนื้อหาส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกดีกับภาษีสรรพากร น้ำหนักร้อยละ 40
-คุณภาพ-เทคนิคการผลิต และองค์ประกอบตามกติกา การผลิต และกติกาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงาน มีครบถ้วน น้ำหนัก ร้อยละ 20
- ผลงานหนังสั้นที่มีระดับคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยม ทั้งนี้ผลงานดังกล่าว ต้องมีค่าคะแนนทั้ง 3 หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ แต่ละหลักเกณฑ์
-รางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมมีมูลค่ารวม 200,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลหนังสั้น ยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล และใบประกาศเกรียติคุณ
-รางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมที่มีจำนวน views ใน youtube.com มากที่สุด ได้รับรางวัลหนังสั้นยอดนิยม (Popular Vote) เพิ่มอีก 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 10,000บาท และใบประกาศเกรียติคุณ
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
-กรมสรรพากรประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยม และหนังสั้นยอดนิยม ในเดือนพฤษภาคม 2557
-หนังสั้นที่ส่งประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของ กรมสรรพากร ซึ่งจะไม่คืนผลงาน รวมถึงสามารถดัดแปลงแก้ไข ผลงานดังกล่าว และสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบใดๆ และตัดสิทธิ์การเข้าประกวด หากผลงานที่เข้าประกวด มีลักษณะหรือคาดว่า จะมีการละเมิดไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา หรือกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น
 
 
 
หน้าแรกชมภาพยนตร์ข้อมูลผู้เข้าประกวดกติกาการประกวดใบสมัครหน้าแรกชมภาพยนตร์ข้อมูลผู้เข้าประกวดกติกาการประกวดใบสมัคร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-04-2014