เมนูปิด

คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. อัตราภาษีมูลค่่าเพิ่ม
 5. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)
 9. เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 10. สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 12. การยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 13. รูปแบบของใบกำกับภาษี
 14. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 15. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 16. การจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 17. การขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการ
 18. และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รวมกัน
 19. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 20. การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 21. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 22. บทกำหนดโทษ
ผู้ประกอบการธุรกิจเฉพาะ
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 3. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 4. ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5. แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 6. อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
 7. การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
 8. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 9. วิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 10. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01)
 11. เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 12. สถานที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 13. ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 14. การยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 15. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
 16. การจัดเก็บและการรักษารายงาน
 17. เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
 18. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 19. การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
 20. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 21. บทกำหนดโทษ
  สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  1. ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง
  3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  
  4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
  5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)  
  7. มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  8. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  
  9. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME (มาตรการพี่ช่วยน้อง)

  ปรับปรุงล่าสุด: 24-01-2022