เมนูปิด

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับปรับปรุง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-04-2024