เมนูปิด
กิจกรรม
 
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษี e-commerce" ณ ห้องประชุมตรีรัตนพร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษี และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจงานให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์
 
 
 
 
   
   
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018