เมนูปิด
กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาองค์ความรู้ ทางธุรกิจควบคู่ภาษีสรรพากร เพื่อส่งเสริม SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเป็นผู้แทน ของกรมสรรพากรในการประสานความร่วมมือ และเข้าร่วม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในท้องที่
 
 
 
 
 
   
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018