เมนูปิด
กิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานแถลงข่าว “DEPA กับมาตรการลดภาษี 200% แห่งอนาคต” ภายในงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ผู้อำนวยการ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ผู้แทนกรมสรรพากร) และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนให้ ผู้ประกอบการ SMES ไทย ใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ SMES ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย SMES ที่มีรายจ่าย จากการซื้อ จ้างทำ และใช้บริการซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 100% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SMES และส่งเสริมให้ SMES มีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกิจในระยะยาว
 
 
 
   
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018