เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
(The Association of Thai Software Industry (ATSI) ได้จัดงาน
Thailand Software Fair 2017 (TSF 2017) ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับ
และขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนา
ในหัวข้อ SMEs ต้องรู้ : การเตรียมตัวเข้าสู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในวันดังกล่าว
ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับ
สมาคมธนาคารไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018