เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/15669
วันที่: 19 พฤศจิกายน 2540
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหน่วยงานราชการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: สำนักงานฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2544 โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ซึ่งเมื่อจ่ายเงินเดือนให้ผู้เชี่ยวชาญกรณีเหล่านี้จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
    1. ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ้างชาวอังกฤษเป็นรายบุคคล ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ พวส. กระทรวงศึกษาธิการ อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
    2. ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาเคมี จ้างชาวอเมริกันเป็นรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
    3. ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาชีววิทยา จ้างชาวแคนาดาเป็นรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ปฏิบัติงานที่สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
    4. ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาฟิสิกส์ จ้างชาวออสเตรเลียเป็นรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
แนววินิจฉัย:  (1) กรณีที่สำนักงานฯ จ้างบุคคลธรรมดาซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเงินได้ที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับจากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้นั้น มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อสำนักงานฯ จ่ายเงินเดือนให้กับผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
   (2) กรณีที่สำนักงานฯ จ้างบุคคลธรรมดาซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเงินได้ที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศทั้งสาม ได้รับจากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากงานรัฐบาล ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้นั้น มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 19 วรรคแรกแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนแล้วแต่กรณี ฉะนั้น เมื่อสำนักงานฯ จ่ายเงินเดือนให้กับผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 60/26069

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020