เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2540

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
         เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55)ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13879วันที่ : 9 ตุลาคม 2540
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายฝากที่ดินของบริษัทหรือ
         ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เลขที่หนังสือ : กค 0811/13980วันที่ : 13 ตุลาคม 2540
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายได้และรายจ่ายจากการปรับปรุง
         ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14025วันที่ : 14 ตุลาคม 2540
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประเมินภาษีกรณีใช้ใบกำกับภาษีปลอม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14516วันที่ : 21 ตุลาคม 2540
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าตอบแทนของพยาบาลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
         ตามจำนวนชั่วโมง และจำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14729วันที่ : 27 ตุลาคม 2540
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้เอกสารของทางธนาคารในการบันทึกบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14736วันที่ : 27 ตุลาคม 2540
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินปันผลค้างจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14765วันที่ : 28 ตุลาคม 2540
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15024วันที่ : 31 ตุลาคม 2540
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         อสังหาริมทรัพย์ของคนสาบสูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15076วันที่ : 31 ตุลาคม 2540

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020