เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคหุ้นให้มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10830 วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขายทรัพย์สินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเชื่อมอ่างเก็บน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10978 วันที่ : 12 ธันวาคม 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการข้อมูลทางการเงินและข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/10979 วันที่ : 12 ธันวาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการชำระภาษีจากโครงการบริหารจัดการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11244 วันที่ : 20 ธันวาคม 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11247 วันที่ : 20 ธันวาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11427วันที่ : 27 ธันวาคม 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาแหล่งเงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11430 วันที่ : 27 ธันวาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020