เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12237วันที่ : 2 ธันวาคม 2542
2.
เรื่อง : การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12382วันที่ : 9 ธันวาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12497วันที่ : 13 ธันวาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12530วันที่ : 14 ธันวาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12650วันที่ : 16 ธันวาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็น
         รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12651วันที่ : 16 ธันวาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลใน
         ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12836วันที่ : 21 ธันวาคม 2542
8.
เรื่อง : การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12842วันที่ : 21 ธันวาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์จากการโอน
         สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12879วันที่ : 22 ธันวาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12881วันที่ : 22 ธันวาคม 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020