เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1:: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับเงินการเหมาในอัตราร้อยละ 5
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/3412 วันที่ : 20 ธันวาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจัดซื้อและจัดจ้างแทนบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/3582 วันที่ : 4 ธันวาคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกผักและผลไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11976 วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าซ่อมโกดัง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11981 วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11983วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11988 วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11989วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างของการประปานครหลวง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12004 วันที่ : 4 ธันวาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าซื้อรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./12005 วันที่ : 4 ธันวาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020