เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าโฆษณา ค่าห้องพัก ค่าจัดหารถยนต์
         พร้อมคนขับ ค่าเช่า ค่าจ้างเทพื้นคอนกรีต ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าป่วยการ และเงินเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.05)/1022วันที่ : 8 ธันวาคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีอายุความขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/1023 วันที่ : 8 ธันวาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10871 วันที่ : 8 ธันวาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10981 วันที่ : 13 ธันวาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการของดหรือลดเงินเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10984 วันที่ : 13 ธันวาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแนวทางปฏิบัติทางภาษีสำหรับการแปรรูปกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10986 วันที่ : 13 ธันวาคม 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยหุ้นกู้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11055 วันที่ : 15 ธันวาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11057 วันที่ : 15 ธันวาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11229 วันที่ : 21 ธันวาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเจียระไนเพชรให้แก่บริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11232 วันที่ : 21 ธันวาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020