เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0802/17117วันที่ : 18 ธันวาคม 2540
2.
เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16374วันที่ : 2 ธันวาคม 2540
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายค่าซื้อสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16442วันที่ : 3 ธันวาคม 2540
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตั๋วสัญญาใช้เงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16444วันที่ : 3 ธันวาคม 2540
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16709วันที่ : 11 ธันวาคม 2540
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17110วันที่ : 18 ธันวาคม 2540
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17501 วันที่ : 23 ธันวาคม 2540
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตาม
         พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540
         ได้จัดตั้งรับโอนและโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17840วันที่ : 29 ธันวาคม 2540
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17875วันที่ : 30 ธันวาคม 2540
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17901วันที่ : 31 ธันวาคม 2540

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020