เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11620 วันที่ : 17 ธันวาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.654 วันที่ : 7 ธันวาคม 2544
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าบำเหน็จตัวแทนของตัวแทนขนส่งช่วง (Sub-Agent)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11725 วันที่ : 19 ธันวาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินลงทุนในหุ้นที่ลดลง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/240 วันที่ : 3 ธันวาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/253 วันที่ : 3 ธันวาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบชำระภาษีของชาวต่างชาติผู้มิได้อยู่ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.15)/245 วันที่ : 3 ธันวาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบกิจการที่
         ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/246 วันที่ : 3 ธันวาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีของแถมและการออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าตามสัญญา เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.652 วันที่ : 7 ธันวาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการท่องเที่ยว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11473 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้สำหรับการขายเกลืออุตสาหกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./11475 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020