เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิในบัตรภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15214วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2540
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อเป็นสวัสดิการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15222วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2540
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าทดแทนเนื่องจาก
         การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15297วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2540
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายที่ดินที่แบ่งแยก
         ในนามเดิมและบ้านอันเป็นมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15383วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2540
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กรณีรายได้และรายจ่ายประเภทดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15626วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2540
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหน่วยงานราชการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15669วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2540
7.
เรื่อง : ภาษีการค้า กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถูกระงับสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15887 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2540
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกิจการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16103วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2540
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16104วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2540
10.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16107วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2540

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020