เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9948 วันที่ : 1 ธันวาคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารและโรงงานในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9954 วันที่ : 1 ธันวาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9956วันที่ : 1 ธันวาคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์หรือบำรุงรักษาสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9957 วันที่ : 1 ธันวาคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9970วันที่ : 1 ธันวาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการระบุประเภทเงินได้พึงประเมินในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10121วันที่ : 12 ธันวาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10127 วันที่ : 12 ธันวาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ก่อนการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10129 วันที่ : 12 ธันวาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทต่างประเทศว่าจ้างบริษัทในประเทศไทยให้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10133 วันที่ : 2 ธันวาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการรับชำระค่าไฟฟ้าด้วยเงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10134 วันที่ : 12 ธันวาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020