เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเจ้าหน้าที่ฝึกงานชาวฝรั่งเศส
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9637 วันที่ : 19 ธันวาคม 2561
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสัมปทานปิโตรเลียม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9707 วันที่ : 20 ธันวาคม 2561
3.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.9952 วันที่ : 27 ธันวาคม 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020