เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0 702(กม.05)/2394 วันที่ : 1 ธันวาคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกเสียภาษีตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับในปีภาษีอื่นที่มิใช่ปีที่ออกจากงาน

เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/2733 วันที่ : 18 ธันวาคม 2551
3.
เรื่อง : การใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/2729 วันที่ : 17 ธันวาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนและการยกเว้นเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้ จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/(กม.05)/2799 วันที่ : 25 ธันวาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค0702/พ./8300 วันที่ : 2 ธันวาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าสิทธิที่ชำระไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8306 วันที่ : 2 ธันวาคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8385 วันที่ : 4 ธันวาคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าเบี้ยประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8452 วันที่ : 9 ธันวาคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8521 วันที่ : 25 ธันวาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8522 วันที่ : 11 ธันวาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020