เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7/7851 วันที่ : 1 ธันวาคม 2560
2.เรื่อง : กรณีสามีและภริยาทำกิจการค้าร่วมกันมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8174 วันที่ : 14 ธันวาคม 2560
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8187 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8320 วันที่ : 21 ธันวาคม 2560
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/8358 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8353 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8355 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
8.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเบี้ยปรับจากการใช้ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.8380 วันที่ : 22 ธันวาคม 256
9.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8354วันที่ : 22 ธันวาคม 256
10.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8398วันที่ : 25 ธันวาคม 2560

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020