เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10867วันที่ : 2 ธันวาคม 2558
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.10961วันที่ : 4 ธันวาคม 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนหุ้นให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11070วันที่ : 11 ธันวาคม 2558
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11499วันที่ : 24 ธันวาคม 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/11530วันที่ : 25 ธันวาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020