เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามี และภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9107 วันที่ : 3 ธันวาคม 2557
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาของโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9144 วันที่ : 4 ธันวาคม 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9145 วันที่ : 4 ธันวาคม 2557
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีธนาคารมีรายรับจากการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่หนังสือ : 0702/9368 วันที่ : 15 ธันวาคม 2557
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9423 วันที่ : 16 ธันวาคม 2557
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9618 วันที่ : 23 ธันวาคม 2557
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9659 วันที่ : 24 ธันวาคม 2557
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลเกินจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9813 วันที่ : 30 ธันวาคม 2557
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่นำมาเป็นฐานคำนวณเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9814 วันที่ : 30 ธันวาคม 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020