เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7267วันที่ : 1 ธันวาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7319วันที่ : 6 ธันวาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการ
         พื้นที่จอดรถ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7511วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7558วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7797วันที่ : 22 ธันวาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคลผู้ขาย
         อสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7828 วันที่ : 25 ธันวาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นพิธีกร จากการพากย์ภาพยนตร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7831วันที่ : 25 ธันวาคม 2543
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/1903วันที่ : 25 ธันวาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1880วันที่ : 18 ธันวาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1881 วันที่ : 19 ธันวาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020