เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 :
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.14)/2623 วันที่ : 4 ธันวาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ารถยนต์และสัญญาการ ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2735 วันที่ : 17 ธันวาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.13)/พ./2789 วันที่ : 24 ธันวาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีวัดเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10113 วันที่ : 4 ธันวาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีเจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บภาษีอากรจากการ โอนอสังหาริมทรัพย์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10391 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10394 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ตราสารใบมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10395 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา 74(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10398 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10401 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทนายจ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10407 วันที่ : 21 ธันวาคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020