เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการปรับปรุง
         โครงสร้างหนี้ตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 399) พ.ศ. 2545
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1040 วันที่ : 24 ธันวาคม 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ปิกอัพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10665 วันที่ : 6 ธันวาคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของนักพากย์ภาพยนตร์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10786 วันที่ : 13 ธันวาคม 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกจากงาน
         เพราะเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10878 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10880 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนของแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10882 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนของแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10883 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนับระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเงินได้ที่ได้รับ
         จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10944 วันที่ : 19 ธันวาคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการขายรังนก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11044 วันที่ : 24 ธันวาคม 2545
10.
เรื่อง : การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงให้บริการรับชำระค่าบริการแทนกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11108 วันที่ : 26 ธันวาคม 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020