เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9578 วันที่ : 1 ธันวาคม 2553
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่าย ARBOCEL RC FINE (FEED GRADE)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9786 วันที่ : 13 ธันวาคม 2553
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

เลขที่หนังสือ : กค 0702/10035 วันที่ : 22 ธันวาคม 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10195วันที่ : 28 ธันวาคม 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020