เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16531วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับ อัตรา
         แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16533วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 หรือขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16538 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์รับเชิญจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16539วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เงินรางวัล
         จากการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16540วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์
         ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16541วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16542วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16545วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
         การส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16548วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16550วันที่ : 1 ธันวาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020