เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายยางพารา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9567 วันที่ : 1 ธันวาคม 2554
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9616 วันที่ : 8 ธันวาคม 2554
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9655 วันที่ : 6 ธันวาคม 2554
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9667 วันที่ : 6 ธันวาคม 2554
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9729 วันที่ : 9 ธันวาคม 2554
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายและโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9961 วันที่ : 14 ธันวาคม 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020