เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาการซื้อเรือโดยบริษัทต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./1193วันที่ : 16 ธันวาคม 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/1205วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.10071 วันที่ : 1 ธันวาคม 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับแจกหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10072วันที่ : 1 ธันวาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10175วันที่ : 6 ธันวาคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการตามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการจัดการไปต่างประเทศ ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10177วันที่ : 6 ธันวาคม 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำไรขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาสัตว์หรือพืชมีชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10178วันที่ : 6 ธันวาคม 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/10180วันที่ : 6 ธันวาคม 2548
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10231วันที่ : 7 ธันวาคม 2548
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายข้าวสารและดำเนินพิธีการส่งออกแทนผู้ซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10234วันที่ : 7 ธันวาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020