เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 ถึง ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6479วันที่ : 3 ธันวาคม 2564

2.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6481วันที่ : 3 ธันวาคม 2564

3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดสารอาหารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6524วันที่ : 8 ธันวาคม 2564

4.

เรื่อง : ขอหารือวิธีนับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับการคำนวณร้อยละของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6525วันที่ : 8 ธันวาคม 2564

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023