เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12094 วันที่ : 1 ธันวาคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12160 วันที่ : 2 ธันวาคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12161 วันที่ : 2 ธันวาคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทดรองจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12169 วันที่ : 3 ธันวาคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง วิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12610 วันที่ : 17 ธันวาคม 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12674 วันที่ : 19 ธันวาคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการร่วมกันของนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12698 วันที่ : 22 ธันวาคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการประชุมสัมมนา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./12205 วันที่ : 4 ธันวาคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์ Azomite เพื่อเติมในอาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./12554 วันที่ : 16 ธันวาคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับจากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./12586 วันที่ : 17 ธันวาคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020