เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/15887
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2540
เรื่อง: ภาษีการค้า กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถูกระงับสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: ผู้ได้รับการส่งเสริมได้มีการนำเข้าเครื่องจักรภายหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 และต่อมาได้ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องชำระภาษีการค้าและเงินเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีการค้า สำหรับการนำเข้าเครื่องจักร ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมรายดังกล่าวได้นำเข้าเครื่องจักรภายหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 และต่อมาปรากฏว่าสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนถูกระงับไปแล้ว ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนรายดังกล่าว ต้องเสียภาษีการค้าสำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 โดยถือสภาพของสินค้าและอัตราภาษีการค้าที่เป็นอยู่ในวันนำเข้าเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีการค้า และต้องชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่บริษัทฯ มีรายรับจากการขายเครื่องจักรข้างต้นตามมาตรา 79 ทวิ (14) และมาตรา 85 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 โดยที่ขณะนำเข้าสินค้าไม่มีอัตราภาษีการค้า จึงต้องนำอัตราภาษีการค้าณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2534 มาใช้บังคับ
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายดังกล่าว ไม่สามารถชำระภาษีการค้าได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ต้องรับผิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89 และมาตรา 89 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534
เลขตู้: 60/26087

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020