เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16107
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2540
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณค่าอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: การปิดแสตมป์บริบูรณ์ในสัญญาจ้างทำของ ซึ่งเป็นตราสารที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ต่อค่าอากรแสตมป์ 1 บาท จะคำนวณจากสินจ้างที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: สัญญาจ้างทำของเป็นตราสารที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยให้คำนวณเฉพาะจากสินจ้างที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 60/26106

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020