เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16374
วันที่: 2 ธันวาคม 2540
เรื่อง: การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: การจ่ายเงินให้ราษฎรเพื่อชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางราชการจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย: เงินค่าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายให้แก่ราษฎรตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้ในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้: 60/26157

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020