เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16442
วันที่: 3 ธันวาคม 2540
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายค่าซื้อสินค้า
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: การใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในราชการ เมื่อได้รับอนุมัติเงินยืมทดรอง
ราชการจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินยืมนั้น หรือไม่
แนววินิจฉัย: การสำรองเงินจ่ายค่าซื้อสินค้าเพื่อใช้ในราชการ ถ้ามิได้เป็นผู้ออกใบสั่งซื้อสินค้าโดยตรงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ขายและนำส่งแต่ประการใด เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้จ่าย และการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะการจ่ายเงินทดรองราชการ มิใช่การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่กรณีที่ได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง แต่ให้เจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างนั้น หน่วยงานนั้นจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 60/26160

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020