เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16444
วันที่: 3 ธันวาคม 2540
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตามลักษณะแห่งตราสาร 9.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนี้ ถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่
  1. ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (ลูกหนี้) มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัยและธนาคาร ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและมอบตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ให้แก่บริษัทเงินทุน (เจ้าหนี้) เพื่อเป็นหลักฐานแห่งหนี้
  2. ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (ลูกหนี้) เป็นสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัยและธนาคาร ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและมอบตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ให้แก่บริษัทเงินทุน (เจ้าหนี้) เพื่อเป็นหลักฐานแห่งหนี้
แนววินิจฉัย: ตราสารตั๋วสัญญาใช้เงินเข้าลักษณะเป็นตราสารตามลักษณะแห่งตราสาร 9.(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้ออกตั๋วจึงมีหน้าที่ต้องชำระอากร ดังนี้
  1. ตามข้อ 1. ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมิใช่สถาบันการเงิน ผู้ออกตั๋วจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามข้อ 2(6) และข้อ 3(6)ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 37)ฯ ต้องเสียอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้
  2. ตามข้อ 2. แยกพิจารณาได้ดังนี้
    (1) ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นสถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงบริษัทประกันภัยและธนาคาร ผู้ออกตั๋วมีหน้าที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามข้อ 2(6) และข้อ 3(6) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
    (2) ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบริษัทประกันภัยและธนาคาร ผู้ออกตั๋ว ไม่มีหน้าที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามข้อ 2(6) และข้อ 3(6) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 37)ฯ ต้องเสียอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้
เลขตู้: 60/26162

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020