เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16709
วันที่: 11 ธันวาคม 2540
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้างดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ห้างฯ ใดมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีนี้
แนววินิจฉัย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ต้องนำรายได้จากการรับจ้างช่วงไปยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับจังหวัดจะได้ทำสัญญาจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวถือว่ามีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาที่ได้ทำไว้กับจังหวัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จึงมีหน้าที่จะต้องนำรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
เลขตู้: 60/26188

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020