เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้า
         ระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/19955วันที่ : 16 ธันวาคม 2540
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/806วันที่ : 24 ธันวาคม 2540
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.16536วันที่ : 8 ธันวาคม 2540
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลดบัตรภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.16537วันที่ : 8 ธันวาคม 2540
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.16540วันที่ : 8 ธันวาคม 2540
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.16786วันที่ : 12 ธันวาคม 2540
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17590วันที่ : 23 ธันวาคม 2540
18.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้รับจากการยกให้ของบิดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17807วันที่ : 29 ธันวาคม 2540
19.
เรื่อง : การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17877วันที่ : 30 ธันวาคม 2540

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020