เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./71002 พฤศจิกายน 2563

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7126วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าที่ใช้ชื่อ C.
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7198วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า Z.
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7338วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหลักฐานการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7546วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

6.

เรื่อง : ข้อมูลหลักเกณฑ์เงินบริจาคและการลดหย่อนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7547วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2023