เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ขอหารือเกี่ยวกับประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้กับรัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2224วันที่ : 1 เมษายน 2563

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนสิทธิการเช่าที่ดินและการขายอาคารระหว่างก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2279วันที่ : 3 เมษายน 2563

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2572วันที่ : 20 เมษายน 2563

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีสำหรับค่าตอบแทนการบริหารงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2689วันที่ : 24 เมษายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด: 05-12-2020