เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กรณีการยึด อายัดทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4809วันที่ : 4 สิงหาคม 2563

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4922วันที่ : 9 สิงหาคม 2563

3.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4997วันที่ : 4 สิงหาคม 2563

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5027วันที่ : 4 สิงหาคม 2563

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5052วันที่ : 5 สิงหาคม 2563

6.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5278วันที่ : 14 สิงหาคม 2563

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-12-2020