เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/611
วันที่: 29 มกราคม 2563
เรื่อง:การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/1 (11), 77/2(2), 82(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สถาบันฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนภาษีกันยายน 2561 สำหรับการนำเข้าระบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ จากบริษัท W. เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งได้ชำระค่าเดินพิธีการศุลกากรเป็นจำนวนเงิน 12,000,000.00 บาท ต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ โดยแจ้งมูลเหตุที่ขอคืนว่าเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. สินค้าระบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ เป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้รับยกเว้นใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนดไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 บัญชีท้าย ลำดับที่ 1(11) โดยสินค้าระบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ มีการใช้งานในหน่วยงานราชการ จึงเข้าลักษณะเป็นสินค้าตามประเภท 13 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
แนววินิจฉัย           กรณีที่สถาบันฯ ได้นำเข้าระบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ นั้น เข้าลักษณะเป็นผู้นำเข้าตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82(2) ประกอบกับมาตรา 77/2 (2) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม หากการนำเข้าระบบเรดาร์ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแล้ว การนำเข้าสินค้านั้น ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร และ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เลขตู้: 83/40893

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020