เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1147วันที่ : 1 มีนาคม 2564

2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการใช้สิทธิดำเนินกิจการต่อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1258วันที่ : 8 มีนาคม 2564

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1270วันที่ : 8 มีนาคม 2564

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1272วันที่ : 8 มีนาคม 2564

5.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศในอัตราภาษี ร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1281วันที่ : 8 มีนาคม 2564

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023