เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2910วันที่ : 2 มิถุนายน 2564

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนตามคำพิพากษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2962วันที่ : 7 มิถุนายน 2564

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีวัดจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3360วันที่ : 29 มิถุนายน 2564

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าอบรมสัมมนาให้แก่สมาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3361วันที่ : 29 มิถุนายน 2564

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023