เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2417วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2418วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2419วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการเช่ารถยนต์กระบะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2420วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2434วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการเสนองานเพิ่มเติมภายหลังการขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2489วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564

7.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2490วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023